Huurvoorwaarden

Bekijk hier onze huurvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Partyverhuur Wessels en wederpartij (hierna: “huurder”), tenzij schriftelijk en met toestemming van beide partijen van deze voorwaarden wordt afgeweken.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Overeenkomsten zijn pas geldig wanneer, zowel Partyverhuur Wessels als de huurder schriftelijk akkoord zijn gegaan met de overeenkomst.

 

Artikel 3: Betaling   

3.1 Alle door Partyverhuur Wessels vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld dient de huurder het te betalen bedrag voor aanvang van de huurperiode te voldoen.

3.3 Betalingen zoals in 3.2 genoemd kunnen worden voldaan op de wijze zoals aangegeven in het online boekproces op www.partyverhuurwessels.nl, voor aanvang van de huurperiode via directe bankoverschrijving of Pin of contant bij aflevering bij de huurder.

 

Artikel 4: Annulering

4.1 Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor aanvang van de huurperiode, tenzij  anders overeengekomen. Bij annuleringen binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode wordt de helft van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht aan de huurder.

4.2 Partyverhuur Wessels biedt slecht weer garantie, de annuleringskosten vermeld bij 4.1 komen hier te vervallen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 In geval van beschadiging, vermissing of diefstal van het gehuurde tijdens de huurperiode, is de huurder aansprakelijk voor de hiermee verband houdende schade. De huurder en Partyverhuur Wessels zullen hierbij samen tot een reële schade dekkende oplossing komen.

5.2 Indien de huurder zelf het transport van gehuurde artikelen regelt, vangt de   aansprakelijkheid zoals genoemd in 5.1 aan vanaf het moment dat het verhuurde is afgegeven aan de huurder.

5.3 Wanneer de huurder een gebrek vaststelt aan het gehuurde, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Partyverhuur Wessels, via de bij hem bekende contactgegevens.

5.4 Partyverhuur Wessels is nooit aansprakelijk voor schade en/of letsel aan personen en/of materialen, veroorzaakt door gebruik van het gehuurde materieel.

5.5 Gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van Partyverhuur Wessels en mogen niet uitgeleend worden aan derde, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6: Borgsom

6.1 Partyverhuur Wessels rekent voor verhuurde artikelen (wanneer aangegeven) een borgsom, deze bedraagt 50 euro en moet contant worden voldaan voor ingang van de huurperiode.

6.2 De borgsom wordt ingehouden in de volgende gevallen:

– Wanneer de huurder zich niet houdt aan het overeengekomen tijdstip van inleveren van de gehuurde materialen.

– Wanneer het gehuurde incompleet wordt ingeleverd.

– Wanneer het gehuurde buitensporig vuil wordt ingeleverd.

 

Artikel 7: Slotbepaling

7.1 Op iedere offerte en overeenkomst tussen Partyverhuur Wessels en de huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Afwijking en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen duidelijk in de overeenkomst opgenomen te zijn en moeten door beide partijen goedgekeurd worden.